Худалдаа хөгжлийн банк

Зээлийн нөхцөл
Шинэ автомашин

Онцлог

Ашиглаагүй байх

Зээлийн хүү

MNT

Жилийн 20.40% - 16.80%

Сарын 1.70% - 1.40%

USD

Жилийн 16.80%

Сарын 1.40%

Зээлийн дээд хэмжээ

Автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй

Зээлийн хугацаа

30-н сар хүртэл

Урьдчилгаа төлбөрийн доод хэмжээ

20 - 40% 

( Нэмэлтээр орон сууц, эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл бууруулна)

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Зээлийн дүнгээс 0.40% (макс 400-н мянган төгрөг)

Автомашин борлуулагч

Албан ёсны төлөөлөгч, нийлүүлэгч байгууллага