Лизинг - ААНБ

  • Лизинг хүссэн өргөдөл (Хаслизинг ХХК – маягт)
  • ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
  • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан
  • Эрх бүхий холбогдох этгээдийн шийдвэр, зөвшөөрөл
  • Бизнесийн бусад орлого тодорхойлох баримтууд