Голомт банк

Зээлийн хугацаа,

Хүү

Хугацаа

Ерөнхий нөхцөл

(жилээр)

Цалингийн байгууллага

ажилтнууд 

30 сар

21%

*Хүү цалингийн Хамтран ажиллах

гэрээний нөхцөл

24 сар

20.40%

18 сар

19.2%

12 сар

18%

6 сар

16.80%

Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 18.06% - 22.28%

Урьдчилгаа төлбөр

Эрэлт их

20%-аис багагүй

Эрэлт дунд 

30%-иас багагүй