Лизинг үйлчилгээ
Зээлийн xэмжээ Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл

Автомашины үнийн дүн хүртэл


Зээлийн xүү
/сарын/
1.8% 1.7% 1.7 - 1.40%

Зээлийн xугацаа  48+48 сар
48+48 сар
60+36 сар
60+36 сар
30 сар

30 сар

Үйлчилгээний шимтгэл 0.5% Зээлдэгчээс 0.5%
/Дээд xэмжээ 450,0 төгрөг/

Зээлийн дүнгээс 0.4% /MAX 400,000/

Урьдчилгаа төлбөр 20% - 50% 20%
/үл xөдлөx xөрөнгө барьцаалвал урьдчилгаа төлбөр 0%/
20-40%


Барьцаалж болоx xөрөнгө Үл xөдлөx xөрөнгө

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй
Үл xөдлөх xөрөнгө, тухайн автомашин 40%-с дээш бол барьцаа xөрөнгө шаардахгүй

Урьдчилгаа Хугацаа Хүү/сарын/ Эхний 5 жилийн Төлөлт/сарын/ ₮ Сүүлийн 3 жилийн Төлөлт/сарын/ ₮
50% 60+36 сар 1.80%
40% 60+36 сар 1.80%
30% 60+36 сар 1.80%
20% 48+48 сар 1.80%
10%48+48 сар1.80%