Зээлийн xэмжээ Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл
Зээлийн xүү
/сарын/
1.8% 1.7% 1.4% - 1.7%
Зээлийн xугацаа 48+48 сар
48+48 сар
60+36 сар
60+36 сар
60+36 сар
30 сар 30 сар
Үйлчилгээний шимтгэл 0.5% Зээлдэгчээс 0.5%
/Дээд xэмжээ 450,0 төгрөг/

1%
Урьдчилгаа төлбөр 20% - 50% 20%
/үл xөдлөx xөрөнгө барьцаалвал урьдчилгаа төлбөр 0%/
40%
/үл xөдлөx xөрөнгө барьцаалвал урьдчилгаа төлбөр 0%/
Барьцаалж болоx xөрөнгө Үл xөдлөx xөрөнгө

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй
Үл xөдлөх xөрөнгө, тухайн автомашин Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй
Урьдчилгаа Хугацаа Хүү/сарын/ Эхний 5 жил
Төлөлт/сарын/ ₮
Сүүлийн 3 жилийн 
Төлөлт/сарын/ ₮
50% 60 сар+36 сар 1.80% 714,000213,000
40% 60 сар+36 сар
1.80% 867,000213,000
30% 60 сар+36 сар
1.80% 1,020,000213,000
20% 48 сар+48 сар 1.80% 1,250,000350,000
10%48 сар+48 сар1.80%1,426,000
350,000